دنیای مقالات سلام محمدرضا هستم قصد دارم مقالاتی را که بیشتر مورد نیاز دانش آموزان هست به صورت آماده در اختیار این عزیزان قرار بدم http://maghalelan.mihanblog.com 2020-05-30T15:37:19+01:00 text/html 2012-09-15T12:37:10+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م زندگی نامه حکیم فردوسی http://maghalelan.mihanblog.com/post/24 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl align=center><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>زندگی نامه حکیم فردوسی</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3>&nbsp;<A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Statue_of_Ferdowsi_in_Rome.JPG"><IMG alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Statue_of_Ferdowsi_in_Rome.JPG/310px-Statue_of_Ferdowsi_in_Rome.JPG" width=310 height=413></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>حکیم فردوسی در "طبران طوس" در سال 329 هجری به دنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و از نظر مادی دارای ثروت و موقعیت قابل توجهی بود. از احوال او در عهد کودکی و جوانی اطلاع درستی در دست نیست ولی مشخص است که در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش داشته به کسی محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهیدستی گرفتار شده است. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>فردوسی از همان ابتدای کار که به کسب علم و دانش پرداخت، به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق می ورزید. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>همین علاقه به داستانهای کهن بود که او را به فکر به نظم در آوردن شاهنامه انداخت. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black" lang=AR-SA>چنان که از گفته خود او در شاهنامه بر می آید، مدتها در جستجوی این کتاب بوده است و پس از یافتن دستمایه ی اصلیی داستانهای شاهنامه، نزدیک به سی سال از بهترین ایام زندگی خود را وقف این کار کرد. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: #f9f9f9" dir=rtl><STRONG>بقیه در ادامه مطلب</STRONG></FONT></SPAN></P> text/html 2012-09-15T05:38:20+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م ماهی خاویار وانواع خاویار http://maghalelan.mihanblog.com/post/23 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>ماهی خاویار</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA> یا <B>تاس‌ماهی</B> نامی است که به بعضی از ماهیان خانواده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt" lang=FA>ٔ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA> <A title=تاس‌ماهیان href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86">تاس‌ماهیان</A> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr>Acipenseridae</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) داده می‌شود که در مجموع حدود ۲۸ گونه دارند. <A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C">فیل‌ماهی</A>، </SPAN><A href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>اوزون برون</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>، </SPAN><A title="تاس‌ماهی ایرانی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: #ba0000; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>تاس‌ماهی ایرانی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>، </SPAN><A title="تاس‌ماهی روسی (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: #ba0000; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>تاس‌ماهی روسی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA> و </SPAN><A title="ماهی شیب (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%A8&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: #ba0000; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>ماهی شیب</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA> از مهمترین انواع ماهیان خاویاری اند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>انواع خاویار</SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Acipenser_oxyrhynchus.jpg"><IMG style="WIDTH: 413px; HEIGHT: 166px" alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Acipenser_oxyrhynchus.jpg/250px-Acipenser_oxyrhynchus.jpg" width=250 height=80></A></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p><A class=image href="http://mihanblog.com/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Caviar_spoons.jpg"><IMG style="WIDTH: 239px; HEIGHT: 235px" class=thumbimage alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Caviar_spoons.jpg/250px-Caviar_spoons.jpg" width=250 height=250></A></o:p></SPAN></P></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN></B> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p><A class=image href="/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Caviar_spoons.jpg"></A></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ماهیان خاویاری یا استورژون، از خانواده تاس‌ماهیان، از جمله گونه‌های آب‌زی کم نظیری هستند که از قدمتی چند صد میلیون ساله که به <A title="عصر ژوراسیک (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DA%98%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #ba0000; mso-ansi-font-size: 11.0pt">عصر ژوراسیک</SPAN></A> باز می‌گردد بر خوردارند و از این رو ماهیان خاویار را فسیل‌های زنده جهان می‌نامند که همراه با تکاملی فیلوژنی تا به امروز باز مانده‌اند. این ماهیان به ۲۷ گونه و زیرگونه در جهان تقسیم می‌شوند که از این تعداد ۶ گونه در دریای خزر زندگی می‌کنند. ارزش ماهیان خاویاری نه به جهت استفاده از گوشت آنان که به واسطه تخم آنان است که به خاویار یا مروارید سیاه مشهور است. خاویار انواع گوناگونی دارد چون خاویار طلایی و سرخ و سیاه که البته در این میان خاویار سیاه از ارزشی قابل توجه برخوردار است.<STRONG>بقیه در ادامه مطالب<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> text/html 2012-05-25T16:54:36+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م تالاسمی http://maghalelan.mihanblog.com/post/22 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: #f8fcff; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp; <IMG src="http://www2.irib.ir/health/image/Thalassemia2.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: #f8fcff; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از بیماری‌های ژنتیکی است که در اثر آن در خون مریض تعداد زیادی از گلوبولهای قرمز شکل اصلی خود را از دست می‌‌دهند و قادر به حمل اکسیژن نیستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: #f8fcff; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلولهای قرمز خونی می‌‌باشد.. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا می‌‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: #f8fcff; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشد، سلولهای خونی بطور کامل شکل نگرفته توانایی انتقال اکسیژن کافی را ندارند و نتیجه یک نوع کم خونی است که در طفولیت آغاز شده و تا پایان عمر به طول می‌‌انجامد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>هر چند تالاسمی یک اختلال منفرد نیست اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می‌‌نمایند، درک تفاوت بین گونه‌های مختلف تالاسمی مهم ...</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>این مقاله در 10 صفحه و با وررد 2007 باز می شود</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript src="http://pop.clicktala.com/pop.js"></SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript src="http://www.pic.clicktala.com/bb.Js"></SCRIPT> <STYLE type=text/css><!--.style1 {font-size: 7px}.style2 {font-size: 11px;color: #000000;}--></STYLE> <TABLE border=1 cellSpacing=0 borderColor=#000000 cellPadding=1 width=460 align=center height=10> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ffe8e8 vAlign=bottom align=left> <DIV id=MagicImage class=style1> <P><A class=style2 href="http://www.clicktala.com/">www.clicktala.com</A></P> <P><A class=style2 href="http://www.jijikala.ir/">www.jijikala.ir</A></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=0 cellSpacing=0 borderColor=#000000 cellPadding=1 width=100 align=center height=5> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ffffff> <DIV id=MagicImage> <DIV align=center> <SCRIPT type=text/javascript src="http://web.clicktala.com/show_statics.php"></SCRIPT> </DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2012-05-25T05:40:21+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م انقلاب مشروطه http://maghalelan.mihanblog.com/post/21 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA><A href="http://anthropology.ir/node/12158" jQuery1338059183765="129"><IMG class="image image-preview " title=8745897456.jpg alt=8745897456.jpg src="http://anthropology.ir/sites/default/files/images/8745897456.jpg" width=300 height=240></A></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA>در سالهای پایانی حکومت ناصر‌الدین شاه قاجار اوضاع ایران به تدریج رو به وخامت نهاد و با مرگ شاه اوضاع آشفته‌تر شد. مظفر‌الدین شاه که پس از کشته‌شدن پدر به سلطنت رسید فردی بیمار و ملایم بود و دست کم مدتی برای پذیرش افکار اصلاح‌طلبانه آمادگی داشت. وی امین‌السلطان را که مورد تنفر عامه بود برکنار و امین‌الدوله را به جای او منصوب کرد او برای پرداخت حقوق حرمسرای پدر، برآوردن خواستهای مالی مکرر درباریان تازه وارد که سالها متنظر چنین فرصتی بودند و سفر «درمانی» به چشمه‌های آب معدنی اروپا به پول فراوان نیاز داشت. ولی صدراعظم نتوانست وام جدیدی از انگلیس دریافت کند. بدین سبب شاه امین‌الدوله را برکنار و بار دیگر امین‌السلطان را به صدراعظمی انتخاب کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>امین‌السلطان، دو وام بزرگ از روسها گرفت. در وام نخست، ایران تعهد کرد تمام بدهی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>خود را به انگلستان بپردازد و از این پس، بدون جلب رضایت روسها، از کسی وام نگیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Zar'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>در برابر وام دوم، امین‌السلطان روسها را از امتیازات اقتصادی عمده‌ای بهره‌مند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>ساخت. افزون ...........</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>این مقاله در 15 صفحه و با وررد 2007 باز می شود</SPAN></P> <SCRIPT type=text/javascript><!-- document.write('<s'+'cript type="text/javascript" src="http://click.mikhak.net/show.php?z=1&pl=6166&j=1&code='+new Date().getTime()+'"></s'+'cript>'); // --></SCRIPT> <NOSCRIPT></NOSCRIPT> text/html 2012-05-25T05:16:12+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م دختران فراری در ایران http://maghalelan.mihanblog.com/post/20 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دختران فراری در ایران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دختران فراری، به دخترانی گفته می‌شود که به دلایل مختلفی از خانه و خانواده شان فرار می‌کنند و به جامعه پناه میبرند. به گفته? مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی در ایران حدود ?? درصد دختران در ?? ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند.[1]</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang=FA><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 182px; HEIGHT: 130px" border=0 hspace=0 align=left src="http://mihani.free.fr/mihan/Dokhtar.jpg" width=182 height=130></FONT></SPAN></FONT></SPAN></STRONG></P><o:p></o:p></SPAN> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در سال های اخیر، پدیده "دختران فراری" به معضلی اجتماعی در ایران تبدیل شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گفتنی است که در کشورهای اروپایی و آمریکا دخترانی که به هر دلیلی از خانه هایشان فرار می‌کنند، به طور اتوماتیک [نیازمند منبع] تحت حمایت بنیادهای حمایتی دولتی و نیکوکاری درمیایند[نیازمند منبع] و به مکانهایی امن زیر نظر روانکاوان و متخصصان حمایت از زنان منتقل می‌شوند اما در ایران به خاطر جرم بودن اصل قضیه[نیازمند منبع] دختران که جایی برای پناه بردن ندارند[نیازمند منبع]، اکثرا به افراد غریبه متوسل می‌شوند که در اکثر این موارد مورد تجاوزات پی در پی قرار میگیرند و نهایتا جذب باندهای فساد داخلی و یا خارجی می‌شوند و با این شرایط در صورت دستگیری این دختران در بعضی موارد به زندان افتاده و در مواردی هم توسط مقامات قضایی به خانواده هایی که به دلایلی ازشان فراری شده اند، بازگردانده.........</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لینک دانلود مقاله در ادامه ی مطلب</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این مقاله در 12 صفحه و با وررد 2007 باز می شود</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2012-05-25T05:04:33+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م بسكتبال http://maghalelan.mihanblog.com/post/19 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیدایش بسكتبال</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG src="http://s1.picofile.com/file/7204290642/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84.jpg"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این ورزش در سال <A title="۱۸۹۱ (میلادی)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)">۱۸۹۱</A> توسط آموزگاری به نام دکتر <A title="جمیز ناسمیت (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #cc2200">جمیز ناسمیت</SPAN></A> ابداع و در <A title=ورزشگاه href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">ورزشگاه</A> اسپرینگ فیلد <A title=ماساچوست href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA">ماساچوست</A> به نمایش درآمد. در آن زمان به جای حلقه‌های گل از سبدهای مخصوص که به شکل زنبیل بودند استفاده می‌شد که توپ پس از گل شدن در درون آنها قرار می‌گرفت که پس از هر بار گل شدن توپ را به وسیله نردبان از درون سبد بیرون می‌آوردند و به در جریان بازی قرار می‌دادند. هدف اصلی از ابداع چنین ورزشی ایجاد فعالیت در محیط سربسته‌ای در فصل زمستان بود تا ورزشکاران بتوانند در این فصل نیز فعالیت داشته و با ورزش فرم بدنی و وضعیت جسمانی خود را در حد مطلوب حفظ نمایند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: auto 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN class=mw-headline><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قوانین ابتدایی</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>با گذشت زمان قوانینی برای انجام بازی وضع شد. مثلا تعداد بازیکنان هر تیم ۹ نفر تعیین گردید. سپس به ۷ نفر تقلیل یافت و بالاخره این تعداد به ۵ نفر کاهش یافت و تثبیت شد. هر بازیکن می‌توانست در موقع وقوع خطا به جای کلیه بازیکنان تیم خود پرتاب آزاد را انجام دهد. هر تیم می‌توانست از شروع تا پایان بازی توپ را در زمین خود به طور دلخواه نگهداری نماید. هر بار که توپ گل می‌شد بازی با <A title="جامپ بال (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D8%A7%D9%84&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #cc2200">بین طرفین</SPAN></A> یا <A title="جامپ بال (هنوز ایجاد نشده)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A8%D8%A7%D9%84&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #cc2200">جامپ بال</SPAN></A> از وسط زمین ادامه می‌یافت. بازیکنان بلند قد می‌توانستند در نزدیک سبد قرار گیرند و توپ را به آرامی در سبد جای دهند (قانون سه ثانیه وجود نداشت). در آن زمان سعی شد توجه مدیران مدارس و مسئولان سازمان‌های ورزشی را به آموزش بسکتبال جلب نمایند. باوجود این تلاش مداوم و پیگیر، آموزش بسکتبال برای مربیان حالت جنبی داشت و اساساً فعالیت آن‌ها در ورزش‌های رقابت‌آمیز دیگری مانند <A title="فوتبال آمریکایی" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C">فوتبال آمریکایی</A> متمرکز.......</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ینک دانلود در ادامه ی مطلب</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این مقاله در 5 صفحه و با وررد 2007 باز می شود</SPAN></P><A title="کلیک کن" href="http://www.shufa.ir/?shv5z64" target=_blank>کلیک کن</A> text/html 2012-05-23T06:01:39+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م عناصر شیمیایی http://maghalelan.mihanblog.com/post/18 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm -7.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">حدود هشتاد سال كلمنس وینكلر ، شیمیدان آلمانی و كاشف ژرمانیوم عنصری كه توسط مندلیف تحت نام (( اكلسیلیكون)) پیش بینی شده بود ، دنیای عناصر شیمیایی را به صحنه ی نمایشی تشبیه می كرد كه بازیگر اصلی هر پرده ی آن یكی از عناصر شیمیایی است وینكار می گفت : هر عنصر نقش خاص خود را بازی می كند این نقش گاه فرعی و حاشیه ای و گاه مهم و اساسی است. بدین طریق دانشمند یاد شده اهمیت عناصری را بیان می كرد كه دیگران پس از او كشف كردند . از نظر چگونگی كشف نمی توان عناصر را به دسته های پر اهمیت و كم اهمیت تقسیم كرد. تمام عناصر بدون استثناء جالب توجهند . بنابر این تصمیم با ماست كه با چه روش و ترتیبی تاریخ كشف عناصر را عنوان كنیم . <o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm -7.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">مفهوم عناصر شیمیایی: <o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm -7.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">هر عنصر شیمیایی عبارت است از مجمو عه ای از اتم های یكسان ، اتم تشكیل یافته است از یك هسته و تعدادی الكترون كه در اطراف هسته می گردند . هسته ی اتم دارای مقدار عددی صحیحی بار الكترون مثبت است كه با حرف لاتین </span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr">Z</span><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> مشخص می شود بار الكتریكی هسته به نوبه خود بر اساس تعداد ذرات بنیادی ( پروتون )موجود در آن معین می شود . بار الكتریكی پروتون ( مثبت )از نظر قدر مطلق برابر با ابر الكتریكی الكترون ( منفی ) است . این بدان معناست كه تعداد پروتونهای هسته ی اتم (</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr">Z</span><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> ) برابر<span style="">&nbsp; </span>با تعداد االكترونهای لایه های الكترونی اتم است . خواص شیمیایی<span style="">&nbsp; </span>و دیگر ویژگی های هر عنصر به چگونگی توزیع الكترونهای در لایه های آن بستگی دارد . بنابر این می توان گفت كه بار الكتریكی هسته ی (</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr">Z</span><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> ) اتم های هر عنصر مبین خواص آن است به علاوه (</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 14pt;" dir="ltr">Z</span><span dir="rtl"></span><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA"><span dir="rtl"></span> ) نشان دهنده عدد اتمی هر عنصر در جدول تناوبی نیز هست به طور مثال هسته ی اتم اكسیژن ( عدد اتمی 8 ) دارای بار الكتریكی مثبت معادل 18 است یعنی در هسته ی آن 8 پروتون وجود دارد . <o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm -7.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">عناصر كشف شده در طبیعت :<o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; margin: 0cm -8.2pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">بیشتر عناصر شیمیایی كه در حال حاضر برای بشر شناخته شده است در طبیعت كشف شده اند و شاید امروزه با اطمینان بتوان گفت كه دیگر هیچ عنصر پایدار یا رادیو اكتیو طبیعی وجود ندارد كه برای بشر ناشناخته مانده باشد عناصر یاد شده را می توان عناصری دانست كه با (( تجزیه شیمیایی )) كشف گردیده اند آنها مستقل از انسان دانش او، و روش های تحقیقی كه به كار گرفته است در طبیعت وجود ندارد عناصر مذكور در ابتدایی ترین مراحل تكامل منظومه ی شمسی یعنی هنگامی كه زمین به عنوان سیاره در حال تشكیل بود وجود داشته.....</span></p> <p style="line-height: 150%; margin: 0cm -8.2pt 0pt 0cm; text-align: right;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">لینک دانلود در دامه&nbsp; مطلب</span></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="line-height: 150%; margin: 0cm -8.2pt 0pt 0cm; text-align: right;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">این مقاله در 9 صفحه و با ورد 2007 باز می شود</span></p></div> text/html 2012-05-23T05:51:12+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م در مورد لوسمی لنفوبلاستیك حاد"ALL " http://maghalelan.mihanblog.com/post/17 <B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>لوسمی لنفوبلاستیك حاد </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><FONT face="Times New Roman">(All)</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> چیست؟</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA>لوسمی لنفوبلاستیك حاد </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">(All)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA> نوعی سرطان است كه بر روی لنفوسیت‌ها و سلول های تولیدكننده لنفوسیت در مغز استخوان تأثیر می‌گذارد. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA>لنفوسیت‌ها نوعی از گلبول های سفید خون می باشند كه آنتی‌بادی تولید نموده و از بخش‌های حیاتی سیستم ایمنی بدن می‌باشند. لنفوسیت‌ها برای عملكرد خود به زیرگروه هایی تقسیم می شوند كه عمده‌ترین آنها سلول های </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=ltr>B</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA> و </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN dir=ltr>T</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA> می‌باشند. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA>در </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">(All)</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA> تجمعی از سلول های تشكیل‌دهنده لنفوسیت‌ نابالغ به نام سلول های بلاست در مغر استخوان دیده می‌شود. این سلول ها، سلول های طبیعی خون را تحت تأثیر قرار داده و نهایتاً باعث كاهش تولید گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاكت‌های خون ......</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA>لینک دانلود در ادامه ی مطلب</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=5><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'" lang=FA>این مقاله در 20 صفحه و با وررد 2007 باز می شود</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Lotus'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA></SPAN></SPAN></B>&nbsp;</P> <SCRIPT type=text/javascript><!-- document.write('<s'+'cript type="text/javascript" src="http://click.mikhak.net/show.php?z=1&pl=6166&j=1&code='+new Date().getTime()+'"></s'+'cript>'); // --></SCRIPT> <NOSCRIPT></NOSCRIPT> text/html 2012-05-23T05:43:58+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م آسم چیست http://maghalelan.mihanblog.com/post/16 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> <P align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>آسم یك بیماری جدی و مزمن ریه است که غالبا با التهاب مجاری هوایی همراه است و ممکن است سبب مشکلات تنفسی شود. مزمن به این معنا است که بیماری همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی ندارد در صورت تحریك مجاری هوایی در فرد مبتلا به آسم علائم خس خس سرفه تنگی نفس و فشردگی قفسه سینه ظاهر می شود و تنفس طبیعی و راحت برای بیمار دشوار می گردد.<IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.blogsport.info/wp-content/uploads/2012/04/1-12.gif" width=320 height=480></SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #644663; FONT-SIZE: 18pt" lang=AR-SA>آیا آسم یك مسئله مهم در امر بهداشت و سلامت عمومی است ؟</SPAN></B></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>بلی ! بیش از 150 میلیون نفر در جهان از جمله تعداد قابل توجهی در کشور ما به این بیماری مبتلا هستند بطوریكه این بیماری سبب تحمیل هزینه زیاد کاهش کارآیی و&nbsp; فعالیت مفید و عدم توانایی ادامه زندگی طبیعی بیماران درخانواده هایشان می شود. شیوع بیماری به ویژه در کودکان و شهرهای در حال توسعه رو به افزایش است . برخی عوامل موثر در بروز این مشکلات عبارتند از : کاهش تهویه در خانه های جدید تماس با مواد حساسیت زا ( آلرژن ها) در محیط در بسته ( مانند هیره ها در محیط خواب پشم قالی حیوانات خانگی بخصوص گربه ) دود سیگار عفونت های ویروسی آلودگی هوا محرک های شیمیایی استفاده از مواد مصنوعی ( رنگها طعم ها و اسانس ها) و غذاها افزایش فشارهای روانی در ....</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>این مقاله در 9 صفحه و با وررد 2007 باز می شود.</SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2012-05-21T08:03:13+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م زندگی نامه دکتر علی شریعتی http://maghalelan.mihanblog.com/post/15 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>«دکتر علی شریعتی»</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s3.picofile.com/file/7390655913/1.jpg"></SPAN></B></P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>زندگینامه:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>دکتر علی شریعتی در سال 1312 در روستای مزینان از حوالی شهرستان سبزوار متولد شد. اجداد او همه از عالمان دین بوده اند.... پدر پدر بزرگ علی، ملاقربانعلی، معروف به آخوند حکیم، مردی فیلسوف و فقیه بود که در مدارس قدیم بخارا و مشهد و سبزوار تحصیل کرده و از شاگردان برگزیده حکیم اسرار (حاج ملاهادی سبزواری) محسوب می شد. پدرش استاد محمد تقی شریعتی (موسس کانون حقایق اسلامی که هدف آن «تجدید حیات اسلام و مسلمین» بود) و مادرش زهرا امینی زنی روستایی متواضع و حساس بود. علی حساسیتهای لطیف انسانی و اقتدار روحی و صلاحیت عقیده اش را از مادرش به ودیعه گرفته بود. علی به سال 1319 در سن هفت سالگی در دبستان ابن یمین، ثبت نام می کند، اما به دلیل بحرانی شدن اوضاع کشور ـ تبعید رضا شاه و اشغال کشور توسط متفقین ـ&nbsp; خانواده اش را به ده می فرستد و پس از برقراری آرامش نسبی در مشهد علی و خانواده اش به مشهد باز می گردند. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در 16 سالگی سیکل اول دبیرستان (کلاس نهم نظام قدیم) را به پایان رساند و وارد دانشسرای مقدماتی شد. در سال 31، اولین بازداشت علی که در واقع نخستین رویارویی مستقیم وی با حکومت و طرفداری همه جانبه او از حکومت ملی بود، واقع&nbsp; شد. در همین زمان یعنی 1331 وی که در سال آخر دانشسرا بود به پیشنهاد پدرش شروع به ترجمه کتاب ابوذر (نوشته عبدالحمید جوده السحار) می کند. در اواسط سال 1331 تحصیلات علی در دانشسرا تمام شد و پس از مدتی شروع به تدریس در مدرسه کاتب پور احمدآباد کرد. و همزمان به فعالیتهای سیاسیش ادامه داد. کتاب «مکتب واسطه» نیز در همین دوره نوشته شده است. در سال 1334 پس از تاسیس دانشکده علوم و ادبیات انسانی مشهد وارد آن دانشکده شد. در دانشکده مسئول انجمن ادبی دانشجویان بود در همین سالهاست که آثاری از اخوان ثالث مانند کتاب ارغنون (1330) و کتاب زمستان (1335) و آخر شاهنامه (1328) به چاپ رسید و او را سخت تحت تاثیر قرار داد. در این زمان فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی شریعتی در نهضت (جمعیتی که پس از کودتای 28 مرداد توسط جمعی از ملیون خراسان ایجاد شده که علی شریعتی یکی از اعضا آن جمعیت بود). آشنایی او با خانم پوران شریعت رضوی در دانشکده ادبیات منجر به ازدواج آن دو در سال 1337 می گردد. و پس از چند ماه زندگی مشترک به علت موافقت با بورسیه تحصیلی او در اوایل خرداد ماه 1338 برای ادامه تحصیل راهی فرانسه ....</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" dir=rtl lang=AR-SA>این مقاله در 12 صفحه و با ورد 2007 باز می شود</SPAN></P> text/html 2012-05-21T07:50:40+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م وحی چیست ؟ http://maghalelan.mihanblog.com/post/14 <p style="line-height: 150%; margin: 0cm -4.95pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">وحی چیست ؟</span><span style="line-height: 150%; font-size: 14pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="line-height: 150%; margin: 0cm -16.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp; چنین بود آغاز و چگونگی نزول وحی الهی در اینكه وحی چه بوده و چگونه بوده سخن بسیار رفته دانانشمندانی كتابها در این باره نوشته اند و<span style="">&nbsp; </span>آنرا از نظر علمی و فلسفی و دینی و نیز از دیدگاههای مختلف دیگر مورد تحقیق و پژوهشهای مفصل قرار داداند .<o:p></o:p></span></p> <p style="line-height: 150%; margin: 0cm -16.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">اما حقیقت وحی چیست ؟ جستجوی از حقیقت و ماهیت وحی ، اندیشه و فكر انسانی را طی قرون متمادی به خود مشغول داشته و در آن باره سخنها گفته اند .<o:p></o:p></span></p> <p style="line-height: 150%; margin: 0cm -16.7pt 0pt 0cm;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp; جلوه های مختلف آن را تعابیر مختلفی كه از آن شده تا اینجا بیان داشتیم اما بررسی آن به واقع مانده است این بحثی است بسیار پر دامنه و در اینجا هم ناچار از كوتاه آمدنیم .<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">در اینكه وحی بر انبیاء حقیقت محض و واقعیت مسلمی است و به تواتر تاریخی رسیده و مورد اتفاق آراء همه یاران و معتقدان حتی دشمنان پیامبر بوده حرفی نیست و این پدیده شگرف را انكار نكرده اند اما در توجیه و تحلیل آن اختلاف بسیار....</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'B Mitra'; font-size: 14pt;" lang="FA">لینک دانلود در ادامه ی مطالب</span><span style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2012-05-20T08:04:44+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م اسلام و عید نوروز http://maghalelan.mihanblog.com/post/13 <P style="MARGIN: auto 2pt" dir=rtl class=header2><SPAN lang=AR-SA><STRONG><FONT size=3><FONT color=#000080><FONT face="Times New Roman">نوروز واژه‌ای است مركب از دو جزء كه روی هم به معنای روز نوین است و بر نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی آن گاه كه آفتاب به برج حمل انتقال می‌‌‌یابد گذارده می‌شود. و اصل پهلوی این واژه نوك روچ یا نوك روز بوده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: auto 2pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=nortext1><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>بیرونی در تعریف نوروز نقل می‌كند "نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام كردند، زیرا كه پیشانی سال نو است و آنچه از پس اوست از این پنج روز همه جشن‌هاست."<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: auto 2pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=nortext1><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مورخین و محققان درباره جایگاه نوروز با هم اختلاف دارند. به نظر می‌رسد آریائی‌ها از مهاجرت به فلات ایران و هم مرز شدن با تمدن میان‌رودان سال را به دو قسمت تقسیم می‌‌كردند كه هر یك با انقلابی شروع می‌شد و دو جشن نوروز و مهرگان سرآغاز این دو انقلاب بودند. یعنی هنگام انقلاب تابستانی جشن نوروز گرفته می‌شد و زمان انقلاب زمستانی جشن مهرگان پاس داشته می‌شد. برخی معتقدند كه جشن نوروز و مهرگان جشنی بوده‌ است كه در ایران قبل از ورود آریائی‌ها وجود داشته است و اقوام قبل از آریائی‌ها كه در فلات ایران ساكن بوده‌اند به آن عمل می‌كرده‌اند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>"نوروز" را ایرانیان گرامی می‌دارند و آیینی است كهن كه گرچه طی هزاران سال دگرگون یافته،‌ اما هرگز از میان نرفته و از سوی اقوام و مذاهب .......</SPAN></P> <P>منبع:</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><A href="http://www.ido.ir/myhtml/article/1384/13841221a.htm"><FONT size=3 face="Times New Roman">www.ido.ir/myhtml/article/1384/13841221a.htm</FONT></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>این مقاله با ورد 2007 باز می شود و در 7 صفحه گنجانده شده است</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><STRONG><FONT size=3>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</FONT></STRONG></P> text/html 2012-05-20T07:29:54+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م تاریخچه کشف ساختار DNA http://maghalelan.mihanblog.com/post/12 <P style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>در میان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>یافته‌های علمی زیست‌شناسی، به كم‌تر یافته‌ای بر می‌خوریم كه به اندازه‌ی یافته‌ی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>جیمز واتسون و فرانسیس كریك، یعنی كشف ساختمان سه بعدی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> DNA </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>معروف باشد. این كشف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>نتیجه‌ی كار پژوهشی آنان به تنهایی نبود، بلكه حاصل هم‌ اندیشی و كنار هم چیدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>یافته‌های پژوهشگران دیگری بود كه به باور برخی از دانشمندان، نقش آنان در روشن شدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>ساختمان سه بعدی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> DNA </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، از واستون و كریك پررنگ‌تر بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 353px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 213px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.biol.unt.edu/~jajohnson/images/dna_500.jpg" width=500 height=325></SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(62,63,65); FONT-SIZE: 14pt"><BR></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>مقاله، فعالیت‌های پنج شخصیتی معرفی می‌شود كه هر یك به شیوه‌ای در كشف مارپیچ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>دوتایی سهیم بوده‌اند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(62,63,65); FONT-SIZE: 14pt"><BR></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>فردریك مایشر ، پزشك سوئیسی كه اسید نوكلئیك را كشف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>كرد و نشان داد كه این ماده در هسته‌ی همه‌ی سلول‌ها وجود دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(62,63,65); FONT-SIZE: 14pt"><BR></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>فوبوس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>لون پزشك و شیمیدان روسی كه ساختمان شیمیایی اسیدهای نوكلئیك را معرفی كرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></FONT></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: rgb(62,63,65); FONT-SIZE: 14pt"><BR></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT color=#ffffff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>اروین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>چارگاف، شیمیدان استرالیایی كه مقدار بازهای آلی را در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> DNA </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>جانداران ....</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color=#000000>منبع:</FONT></SPAN></P> <P style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color=#000000 size=3 face=Calibri>&nbsp;</FONT></SPAN><A href="http://p30city.net"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color=#000000 face=Calibri>http://p30city.net</FONT></SPAN></A></SPAN></P> <P style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><FONT style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" color=#000000>برای دانلود مقاله به ادامه مطالب مراجعه بفرمایید</FONT></SPAN></P> text/html 2012-05-20T05:44:46+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م مواد منفجره http://maghalelan.mihanblog.com/post/11 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مواد منفجره</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA> موادی هستند که از نظر شیمیایی ناپایدار هستند و در صورت آغاز فرایند انفجار، با سرعت زیاد منبسط می‌شوند و حجم زیادی <A title=گاز href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2"><SPAN style="COLOR: blue">گاز</SPAN></A> و گاهی <A title=نور href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1"><SPAN style="COLOR: blue">نور</SPAN></A> و صدای زیاد تولید می‌کنند. این آزادشدن گاز به نوبه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ٔ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA> خود می‌تواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیاء اطراف و تبدیل شدن آن‌ها به <A title="ترکش (مهمات)" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B4_(%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA)"><SPAN style="COLOR: blue">ترکش</SPAN></A> شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هر ترکیب انفجاری از دو بخش <A title="اکسید کننده (صفحه وجود ندارد)" href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1"><SPAN style="COLOR: #cc2200">اکسید کننده</SPAN></A> و </SPAN><A title=سوخت href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سوخت</SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA> تشکیل شده‌است. هر ماده</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 15pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ٔ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA> سوختی، در حرارت مناسب و در کنار <A title=اکسیژن href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86"><SPAN style="COLOR: blue">اکسیژن</SPAN></A> آتش می‌گیرد و می‌سوزد. اما چون در هوا اکسیژن به صورت خالص وجود ندارد، سوختن این مواد به تدریج صورت می‌گیرد. در مواد منفجره، در کنار سوخت، ماده اکسید کننده افزوده می‌شود. ماده اکسید کننده، در هنگام واکنش مقدار زیادی اکسیژن آزاد می‌کند و این اکسیژن با سوخت ترکیب شده و باعث واکنش ناگهانی کل سوخت می‌شود و انفجار به وجود می‌آید، بدین دلیل مواد منفجره برای واکنش نیازی به هوا ندارند و اکسیژن مورد نیاز خود را از درون خود تأمین می‌کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ماده منفجره ترکیب شیمیایی یا مخلوط مکانیکی است. هر ماده سوختنی قابل انفجار است اگر این شرایط فراهم شود:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1.اکسیژن به اندازه کافی باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2.امکان ترکیب سریع اکسیژن با ماده سوختنی........</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لینک دانلود مقاله در ادامه ی مطالب</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 15pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این مقاله با ورد 2007 باز می شود</SPAN></P> text/html 2012-05-17T05:09:01+01:00 maghalelan.mihanblog.com محمدرضا م زن و فلسفه حجاب http://maghalelan.mihanblog.com/post/10 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 15pt 15pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; COLOR: #000066; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مقدمه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 15pt 15pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حجاب وپوشش برای بانوان ـ بویژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحریم عفاف وحراست آن درزن از اصیل ترین سنگرزنان واز مهمترین وسودمند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها درجامعه است ، به عبارت روشنتر ،حجاب وپوشش ،سنگر سعادت وپیروزی ورستگاری زنان وجامعه است،که اگراین سنگر آسیب ببیند ویافرو ریزد ،عوامل سعادت ،پاکزیستی وشرافت آنها فرو می ریزد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 15pt 15pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>لزوم پوشیدگی زن دربرابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است،درخود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است ،پوشیدن زن ازمرد بیگانه یکی ازمظاهر لزوم حریم میان مردان وزنان اجنبی است ،همانطورکه عدم جوازخلوت میان اجنبی واجنبیه یکی از مظاهر آن است.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>با کمال تأسف دینای غرب ودنباله روهای آنان این مسئله بسیار مهم اسلامی واخلاقی را نادیده گرفته ،بلکه به عکس با ......</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>این مقاله در 12 صفحه و با ورد 2007 باز می شود</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Mitra'; FONT-SIZE: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA>لینک دانلود در ادامه ی مطالب</SPAN></P>